Inspiratie

Hoe geven toezichthouders sturing aan ESG?

-door René Geskes

Goedemorgen Commissaris met Pauline van der Meer Mohr, voorzitter Monitoring Committee Governance Code en Hans de Jong, meervoudig commissaris en voorheen bestuursvoorzitter Philips Nederland.

ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Ondernemingen moeten daarbij gaan rapporteren over onderwerpen als energieverbruik, vervuiling, klimaat, gezondheid, veiligheid, sociaal beleid (op o.a. diversiteit), mensenrechten en goed ondernemingsbestuur.

Pauline geeft een korte inleiding en merkt op dat de Monitoring Committee Governance Code heeft gezien dat de verslaggeving over de ESG-rapportage “te vaak procesmatig is ingestoken en onvoldoende inhoudelijk” is. Intussen komt er veel regelgeving – denk aan de EU Richtlijn duurzame verslaglegging – op ondernemingen af en is het tijd dat bedrijven zich goed voorbereiden. De discussie of de ESG punten ook in de Corporate Governance Code moeten komen loopt nog.

De deelnemers bespreken dat ondernemingen zich inderdaad snel moeten gaan voorbereiden met behulp van bijvoorbeeld een industriespecifieke road map met daarin te nemen maatregelen en manieren om voortgang te meten en te bewaken. Verder moeten de bedrijven zich ook gaan bedenken hoe zij over ESG gaan rapporteren. Hans benadrukt dat ESG niet alleen van belang is vanwege regelgeving. Ook institutionele beleggers, analisten, potentiële (war on talent!) en huidige werknemers en de samenleving in het algemeen gaan steeds meer belang aan ESG hechten.

De vraag is natuurlijk wat hier de rol van de commissaris kan en moet zijn. De consensus is dat het onderwerp primair onder het mandaat van het bestuur valt maar dat de commissarissen wel degelijk een betrokkenheid hebben en daar ook gebruik van moeten maken. Een belangrijk aanknopingspunt is de verslaglegging over ESG door de onderneming. Verder moeten commissarissen bij hun toezicht op geplande acquisities ESG thema’s en duurzame waardecreatie op lange termijn in overweging nemen.

In dat kader wijst Pauline ook op de VNO agenda 2030 die nadrukkelijk het begrip ‘brede maatschappelijke welvaart’ hanteert en waarin nadrukkelijk aandacht is voor duurzame groei, een circulaire en klimaat neutrale economie en het daarbij behorende goede ondernemingsbestuur.

De deelnemers concluderen dat veel nog onduidelijk is en dat eigenlijk nog niemand weet wat nu precies de beste aanpak is. Pauline merkt op dat het hoopvol is dat bedrijven als DSM de lead nemen en vergaande maatregelen hebben genomen en transparant zijn over hun vorderingen. DSM heeft een jaarverslag dat goed inzicht geeft in ESG onderwerpen. Zij publiceren zelfs een overzicht ‘what still went wrong’!

Over een ding zijn de deelnemers het eens: bedrijven moeten zich beraden hoe zij van een meer financieel gedreven korte termijn strategie gaan groeien naar een lange termijn ESG beleid dat zij kunnen meten, bewaken en aan alle stakeholders – inclusief een steeds kritischer wordende samenleving – kunnen uitleggen.